[m]PLATFORM Privacy Notice - Slovak

Dátum účinnosti: 25. mája 2018

Vyhlásenie spoločnosti [m]PLATFORM o ochrane súkromia

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia popisuje informácie, ktoré spoločnosť [m]PLATFORM získava z webových stránok, aplikácií a iných digitálnych funkcií, spoločne označovaných ako „stránky“. Vysvetľujeme, ako používame tieto informácie v našej „platforme“ a poskytujeme „služby“ našim klientom. Vysvetľujeme tiež, ako môžete spravovať svoje možnosti v oblasti ochrany súkromia a uplatňovať svoje práva vo vzťahu k určitým vašim údajom, ktoré zhromažďuje a používa spoločnosť [m]PLATFORM.

Kto sme?

[m]PLATFORM je podnik, ktorý pôsobí celosvetovo ako súčasť skupiny spoločností GroupM. V Európskom hospodárskom priestore (EHP) a vo Švajčiarsku je právnickou osobou [m]PLATFORM zodpovednou za údaje, ktoré zhromažďuje [m]PLATFORM, spoločnosť [m]PLATFORM Ltd. Mimo EHP a Švajčiarska je zodpovednou právnickou osobou spoločnosť mPlatform, LLC.

[m]PLATFORM je inteligentné a aktivačné riešenie skupiny spoločností GroupM pre zákazníkov, ktoré buduje na stupnici osobné vzťahy so zákazníkmi. Okrem sady technológií je to celosvetová servisná organizácia pozostávajúca z analytikov, dátových stratégov, špecialistov na vyhľadávanie a sociálne vzťahy a expertov na produkty a médiá zameraných na zabezpečenie nepretržitého poskytovania služieb na všetkých trhoch, na ktorých naši klienti podnikajú.

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa tohto vyhlásenia o ochrane súkromia, pozrite si časť „Kontaktujte nás“ v spodnej časti tohto vyhlásenia. Upozorňujeme, že toto vyhlásenie o ochrane súkromia bolo preložené z angličtiny do rôznych jazykov. V prípade rozporov alebo nezrovnalostí medzi rôznymi jazykovými verziami tohto vyhlásenia o ochrane súkromia bude mať prednosť anglická verzia.

Aké sú naše služby?

Spoločnosť  vlastní a prevádzkuje technologickú platformu („platforma“), ktorá poskytuje rôzne reklamné služby (spoločne „služby“) svojim klientom, medzi ktorých patria ďalšie agentúry a podniky GroupM, ako aj iné spoločnosti v rámci skupiny spoločností WPP plc. [m]PLATFORM neposkytuje služby priamo spotrebiteľom. Našimi klientmi sú firmy, ktoré spolupracujú s agentúrami GroupM na plánovaní a nákupe mediálnych kampaní (reklamy).

Agentúry GroupM používajú našu platformu a služby pre svojich vlastných klientov, aby im pomohli pochopiť reklamy, ktoré klienti dodávajú online (napr. na aké stránky boli dodané, kto ich videl a či na ne niekto reagoval), a zlepšiť efektívnosť týchto reklám, a tiež im pomáhame zasielať reklamu spotrebiteľom, ktorí sa pravdepodobne viac zaujímajú o ich produkty a služby.

Keď pomáhame klientom vybrať cieľové skupiny na odoslanie reklamy, používame určité demografické informácie (napríklad vek, pohlavie, vzdelanie, príjem a stav domácnosti (napr. počet detí)), zemepisné údaje, záujmy, aktivity a podobné informácie („informácie o používateľoch“). Nižšie vysvetľujeme, odkiaľ tieto informácie pochádzajú. Tento druh reklamy nazývame „reklama založená na záujmoch“.

Aké informácie zhromažďuje a využíva spoločnosť [m]PLATFORM?

Platforma je navrhnutá tak, aby zhromažďovala a/alebo používala informácie o type webových stránok, ktoré jednotlivci navštívia, a o interakciách, ktoré majú so stránkami a reklamami našich klientov. Zhromažďujeme aj informácie, ktoré identifikujú prehliadače a zariadenia osôb, ktoré si prezreli reklamu našich klientov. Tieto informácie zahŕňajú nasledujúce kategórie údajov:

Technické identifikátory

Môžu sa použiť na identifikáciu prehliadača, reklamného prostredia na mobilných zariadeniach a/alebo zariadenia jednotlivca a zvyčajne zahŕňajú:

 • ID súborov cookies
 • ID reklám na mobilných zariadeniach (napr. IDFA a Google Advertising ID)
 • Proxy identifikátor „[mP]ID“ spoločnosti [m]PLATFORM pre vyššie uvedené identifikátory (ID)

Dodatočné technické informácie

 • Adresa internetového protokolu („IP adresa“) a údaje odvodené z IP adresy, napríklad nepresné údaje o geografickej lokalizácii, ktoré označujú krajinu, región, mesto a/alebo poštové smerovacie číslo zariadenia
 • Typ internetového prehliadača, jazyk prehliadača a operačný systém
 • Typ pripojenia (káblové alebo Wi-Fi), sieť, ku ktorej je zariadenie pripojené, a mobilný nosič (ak je k dispozícii)
 • Zemepisná šírka/dĺžka polohy (mobilného) zariadenia. Na účely tohto vyhlásenia o ochrane súkromia „mobilné zariadenie“ zahŕňa smartfóny a tablety.

Informácie o aktivite na internete

Spoločnosť [m]PLATFORM zhromažďuje nižšie vysvetlené informácie o vašej aktivite online prehliadania, aby určila, aké typy aktivít, služieb a produktov môžu zaujímať vás a ostatných používateľov a ako vy a ostatní používatelia reagujete na určité reklamy. Tieto informácie zahŕňajú:

 • Záznamy o type navštívených lokalít a stránok (t. j. za účelom zistenia záujmov)
 • Lokalitu/stránku, z ktorej ste predtým prešli a ktorú ste navštívili po zobrazení reklamy
 • Dátum a čas aktivity na internete
 • Frekvenciu návštev stránky
 • Hľadané výrazy používané na stránke
 • Reakcie na reklamu (napr. či používateľ klikne na reklamu)

Informácie o používateľoch získané od tretích strán

Získavame aj informácie o online a offline používateľoch získané tretími stranami, vrátane demografických údajov a informácií o záujmoch, ktoré sa používajú v našich službách. Medzi tretie strany patria naši klienti a starostlivo vybraní poskytovatelia služieb. Keď dostaneme informácie o offline používateľovi, tieto informácie nám poskytne poskytovateľ služieb spolu s ID súboru cookie, ID reklamy alebo podobným používateľským identifikátorom, ktorý zákazníka alebo spotrebiteľa identifikuje pre nás, klienta alebo poskytovateľa služieb. My však nezískavame žiadne mená, poštové adresy, telefónne čísla, e-mailové adresy ani podobné údaje, ktoré by umožnili identifikáciu konkrétneho jednotlivca spojeného s týmito ID.

Ako zhromažďujeme informácie?

V mene našich klientov zbierame a získavame informácie o jednotlivcoch, keď navštívite online majetok našich klientov, ktorým spoločnosť [m]PLATFORM poskytuje služby, alebo vydavateľov tretích strán (napríklad spravodajské stránky). Za týmto účelom používame súbory cookies, ID reklamy, pixely a ďalšie technológie. Uvádzame niektoré vysvetlenia týchto pojmov:

Súbor cookie je malý alfanumerický textový súbor uložený v prehliadači webovou stránkou alebo reklamným serverom tretej strany alebo inou treťou stranou, ktorý umožňuje, aby webová lokalita alebo tretia strana rozpoznala tento prehliadač a zapamätala si informácie o používateľovi a ďalšie informácie. Naše zacielené súbory cookies, ktoré nazývame „Mookie“ a ktoré fungujú na doméne mookie1.com, sú trvalé súbory cookies, ktoré obsahujú jedinečné náhodne generované hodnoty, ktoré umožňujú našim službám rozlíšiť prehliadače a zariadenia a ktoré súvisia s informáciami o používateľovi a ďalšími informáciami. Súbory cookies Mookie spolu s týmito súvisiacimi informáciami sa používajú pri vykonávaní našich služieb a najmä pri konkrétnych reklamných aktivitách založených na záujmoch. Viac informácií o našich súboroch cookies Mookie nájdete v tabuľke hneď pod týmto vysvetlením pojmov.
ID reklamy je alfanumerický identifikátor sprístupnený platformou alebo operačným systémom (napríklad Apple iOS alebo Google Android), ktorý vývojárom aplikácií a tretím stranám umožňuje rozpoznať konkrétne zariadenie v prostredí aplikácie. Je spojený s informáciami o používateľovi a inými informáciami a spolu s týmito súvisiacimi informáciami sa používa pri vykonávaní našich služieb a najmä pri konkrétnych reklamných aktivitách založených na záujmoch.
Pixel je riadok kódu, ktorý používa stránka alebo tretia strana na priradenie online aktivít do zariadenia alebo prehliadača, alebo konkrétnejšie do príslušného súboru cookie alebo ID reklamy. Použitie pixelu nám umožňuje zaznamenať napríklad, že zariadenie alebo prehliadač navštívil konkrétnu stránku alebo lokalitu.

Nasledujúca tabuľka obsahuje informácie o našich súboroch cookies Mookie, ktoré sú „trvalými“ súbormi cookies (čo znamená, že sú uložené až do uplynutia doby ich platnosti alebo ich vymazania/odstránenia používateľom) mapovanými na doméne mookie1.com:

Názov súboru cookie Správanie súboru cookie Informácie uchovávané v súbore cookie Platnosť (dni)
Zacielenie (údaje o klientoch) Zacielenie a optimalizácia (údaje o používateľoch) Nahlasovanie a prisudzovanie
id Y Y Y Jedinečné sériové číslo 395 dní
mdata Y N N Jedinečné sériové číslo, vytvorenie časovej značky, verzia súboru cookie 395 dní
syncdata_<PARTNER> Y N N Jedinečné sériové číslo, vytvorenie časovej značky, ID návštevníka partnera údajov 10 dní

Spoločnosť [m]PLATFORM spracováva informácie, ktoré zhromažďuje a získava na účely poskytovania služieb klientom, ktoré sme vysvetlili vyššie, ako aj na účely administratívy, bezpečnosti a dodržiavania predpisov. Konkrétne vykonávame tieto činnosti:
Ako používame tieto informácie?

Výber reklamy, doručenie, nahlasovanie

Získané informácie analyzujeme, keď je klientovi doručená reklama prostredníctvom spoločnosti [m]PLATFORM a pri získaní informácií od našich partnerov. Tieto informácie zaraďujeme do zbierok ID (ktoré nazývame segmenty) na základe rôznych komponentov informácií o používateľoch, ktoré sme vysvetlili vyššie. Môžeme mať napríklad segmenty ID, ktoré navštevujú športové webové stránky. Agentúry GroupM potom využívajú tieto segmenty v rámci našej platformy na poskytovanie reklamy založenej na záujmoch pre svojich klientov s využitím našich partnerov a poskytovateľov služieb. Túto reklamu možno poskytovať cez počítače, telefóny a iné mobilné zariadenia.

Môžeme tiež integrovať (a používať na rovnaké účely) informácie o používateľoch získané od iných starostlivo vybraných spoločností (vrátane vlastníkov stránok, poskytovateľov údajov a zhromažďovateľov údajov).

Zachovávame si tiež náš vlastný interný identifikátor, ktorý nazývame „[mP]ID“. [mP]ID používame na spojenie informácií týkajúcich sa prehliadačov, prostredí a/alebo zariadení, o ktorých sa domnievame, že patria tomu istému používateľovi. To nám pomáha poskytovať konkrétnemu používateľovi užitočnejšiu a relevantnejšiu reklamu bez ohľadu na prehliadač, zariadenie alebo prostredie.

Prispôsobenie

S cieľom poskytovať naše služby prispôsobené pre konkrétnych klientov:

 • zbierame informácie o stránkach každého klienta (vrátane webových stránok, aplikácií a ďalších digitálnych zariadení), ako je uvedené vyššie v časti „Ako zhromažďujeme informácie“;
 • máme prístup k týmto informáciám alebo ich uchovávame na zariadeniach (prostredníctvom ID súborov cookies a reklamných identifikátorov, ak je to vhodné); a
 • analyzujeme zozbierané informácie, niekedy s inými informáciami získanými od klienta, a zaraďujeme ich do segmentov ID na základe rôznych informácií o používateľoch, ktoré máme

Naši zákazníci potom môžu využívať tieto segmenty na to, aby priniesli používateľom na ich počítače, telefóny a iné mobilné zariadenia (prostredníctvom rôznych prostriedkov) reklamu založenú na záujmoch, a to vo svojom vlastnom mene alebo v mene svojich klientov.

V miestach, kde poskytujeme toto prispôsobenie konkrétnemu klientovi, sú segmenty, ktoré vytvárame pre jedného klienta, logicky oddelené od segmentov a údajov iných klientov. Údaje zhromaždené týmto spôsobom a vytvorené segmenty môžu byť použité iba pre tohto konkrétneho klienta.

Meranie

Informácie o používateľoch spracovávame na doručovanie reklám a meranie doručenia týchto reklám na zistenie, aké faktory umožňujú reklamujúcim subjektom úspešnú alebo neúspešnú reklamu, a na generovanie prehľadov na pochopenie a zlepšenie využitia služby a efektívnosti inzercie.

Uchovávanie a prístup k informáciám

Za účelom poskytovania našich služieb ukladáme naše súbory cookies Mookie do prehliadača (prehliadačov) jednotlivcov, ktorým sme doručili reklamu, a potom rozpoznávame súbory cookies Mookie, keď sa váš prehliadač používa na prístup k webovým stránkam našich klientov a vydavateľov, s ktorými spolupracujeme. Stránky, na ktoré ukladáme a/alebo ich čítame, alebo sa snažíme ukladať a/alebo čítať, súbory Mookie cookies, by vám mali povedať o používaní súborov cookies tretej strany na týchto stránkach, a najmä súborov Mookie cookies, ak to vyžaduje zákon. Pri dátovom kanále, ktorý dostávame od našich partnerov v súvislosti s poskytovaním digitálnej reklamy v prostredí mobilných aplikácií, dostávame aj ID reklamy súvisiace s platformami/operačnými systémami mobilných zariadení používateľov a rozpoznávame tieto ID reklamy.

Informácie zhromaždené a získané pre reklamu založenú na záujmoch používame napríklad na:

 • Priradenie údajov k offline zdrojom – ako je uvedené vyššie v časti „Informácie o používateľoch získané od tretích strán“:

o   Informácie o offline používateľoch vrátane demografických údajov a informácií o záujmoch získavame od iných spoločností vrátane našich klientov, partnerov a poskytovateľov služieb. Tieto informácie sú zhromažďované mimo platformy a poskytujú nám ich na použitie v našich službách. Povinnosťou spoločností, ktoré zhromažďujú tieto údaje, je, aby tak robili vhodným a zákonným spôsobom a umožnili zdieľanie týchto informácií s nami na naše účely.

o   Keď získavame informácie o offline používateľovi, tieto informácie nám poskytuje poskytovateľ služieb spoločne s ID súboru cookie, ID reklamy alebo podobným ID používateľa, ktorý klientovi alebo poskytovateľovi služieb identifikuje zákazníka alebo spotrebiteľa.

o   Nezískavame žiadne mená, poštové adresy, telefónne čísla, e-mailové adresy ani podobné údaje, ktoré by umožnili identifikáciu konkrétneho jednotlivca spojeného s ID, ktoré dostávame.

 • Prepojenie zariadení – na priradenie informácií týkajúcich sa prehliadačov, prostredí a/alebo zariadení, o ktorých sa dôvodne domnievame, že patria tomu istému používateľovi, využívame náš vlastný identifikátor [mP]ID s cieľom pomôcť poskytnúť užitočnejšiu a relevantnejšiu reklamu bez ohľadu na prehliadač, prostredie alebo zariadenie.
 • Údaje o presnej zemepisnej polohe – ak máme na to potrebné práva, môžeme v súvislosti s našimi službami získať a/alebo použiť údaje o presnej zemepisnej polohe používateľa. V miestach, kde zhromažďujeme tento typ údajov, sa poskytujú v kanáli údajov, ktorý získavame od našich partnerov v súvislosti s odosielaním digitálnej reklamy.

S kým zdieľame údaje?

Spoločnosť [m]PLATFORM zdieľa údaje s agentúrami GroupM a ich klientmi za účelom poskytovania reklamy založenej na záujmoch, analýzy a ďalších služieb popísaných vyššie. Zdieľame tiež údaje s poskytovateľmi služieb tretích strán, ktorí pri poskytovaní služieb vykonávajú činnosti a funkcie v našom mene a/alebo v mene našich klientov, ako sú spoločnosti, ktoré sú zodpovedné za skutočné doručenie reklamy založenej na záujmoch – vrátane dopytových platforiem, reklamných sietí, výmeny reklám a reklamných serverov.

Ak sa dôvodne domnievame, že sme podľa zákona alebo právneho postupu povinní zverejniť informácie tretej strane (vrátane presadzovania práva), urobíme tak. Okrem toho môžeme zverejniť informácie tretej strane (vrátane audítora alebo iného poskytovateľa služieb) s cieľom vyšetriť, zabrániť alebo prijať opatrenia týkajúce sa podozrivých alebo skutočných zakázaných činností a/alebo s cieľom preskúmať, zhodnotiť alebo riešiť integritu alebo bezpečnosť našej platformy a služieb.

Členstvá

Sme členom Aliancie digitálnej reklamy (DAA), Európskej aliancie interaktívnej digitálnej reklamy (EDAA) a Aliancie digitálnej reklamy Kanady (DAAC). V súvislosti s týmito členstvami dodržujeme samoregulačný rámec DAA, EÚ rámec IAB Europe pre online behaviorálnu reklamu a kanadské zásady samoregulácie DAAD pre online behaviorálnu reklamu, a to na tých trhoch, na ktorých sa uplatňuje platný rámec samoregulácie, a podporujeme nasadenie ikon Reklamných možností (AdChoices a, ak je to možné, AppChoices). Keď je to technologicky možné, reklamy, ktoré poskytujú organizácie podieľajúce sa na týchto rámcoch, zobrazujú ikonu uvedenú nižšie. Kliknutím na ikonu získate informácie o reklame založenej na záujmoch.

Po dokončení rámca transparentnosti a súhlasu IAB Europe plánujeme účasť v tomto rámci ako „globálny predajca“.

Odhlásenie/právo na zrušenie súhlasu

Z dostávania reklamy založenej na záujmoch od spoločnosti [m]PLATFORM sa môžete odhlásiť prostredníctvom niekoľkých mechanizmov.

Môžete sa rozhodnúť neprijímať prispôsobené reklamy tretích strán pomocou zacielených súborov cookies spoločnosti [m]PLATFORM v prehliadači, ktorý používate, kliknutím nižšie. Ak to urobíte, zacielené súbory cookies spoločnosti [m]PLATFORM budú nahradené „odhlásenými“ súbormi cookies. Akékoľvek údaje týkajúce sa reklamy založenej na záujmoch, ktoré sú prepojené s nahradenými zacielenými súbormi cookies spoločnosti [m]PLATFORM, sa nebudú používať na reklamu založenú na záujmoch na žiadnom zariadení alebo prehliadači, ktorý sme dôvodne prepojili s prehliadačom, v ktorom boli informácie zhromaždené. Okrem toho, ak máme aktuálne poznatky, že k vášmu odhlásenému prehliadaču je pripojené iné zariadenie alebo prehliadač, toto iné zariadenie alebo prehliadač bude taktiež odhlásené z prijímania reklamy založenej na záujmoch prostredníctvom spoločnosti [m]PLATFORM.

Ak chcete zrušiť zhromažďovanie údajov prostredníctvom súborov cookies od spoločnosti [m]PLATFORM, kliknite sem.

Naše odhlasovacie súbory cookies sú naprogramované tak, aby ich platnosť uplynula desať rokov od ich pôvodného vydania. Ak si zakúpite nové zariadenie, inovujete alebo zmeníte webové prehliadače alebo vymažete tento odhlasovací súbor cookie, budete musieť proces odhlásenia znova vykonať. Aby mohol proces odhlásenia fungovať, váš prehliadač musí byť nastavený tak, aby akceptoval súbory cookies tretej strany.

V prostredí prehliadača môžete tiež odmietnuť alebo odstrániť súbory cookies od spoločnosti [m]PLATFORM a iných poskytovateľov služieb týmito spôsobmi:

 • Úprava nastavení prehliadača na odmietnutie alebo odstránenie súborov cookies, čo by viedlo k zastaveniu reklamy založenej na záujmoch prostredníctvom súborov cookies od spoločnosti [m]PLATFORM a iných poskytovateľov. Potom však nebudete môcť používať určité funkcie na určitých webových stránkach alebo plne využívať všetky ponuky webových stránok a reklamy založenej na záujmoch. Súbory cookies môžete odmietnuť alebo odstrániť podľa pokynov uvedených v nastaveniach vášho prehliadača. Ďalšie informácie o súboroch cookies nájdete na stránkach www.aboutcookies.orgwww.youronlinechoices.com a www.aboutads.info/consumers#cookies.
 • Úprava nastavení súborov cookies na úrovni vlastníka webových stránok, kde ste nám udelili súhlas s používaním súborov cookies. Možnosti nastavenia súborov cookies sa môžu líšiť podľa vlastníka webových stránok.
 • Odhlásenie reklamy založenej na záujmoch prostredníctvom našich zacielených súborov cookies a zacielených súborov cookies iných poskytovateľov služieb na týchto webových stránkach:

o   www.aboutads.info/choices/

o   www.youradchoices.ca/choices/

o   www.youronlinechoices.com (kliknutím na odkaz „Možnosti reklamy“ po výbere príslušnej krajiny)

V prostredí mobilných aplikácií sa môžete odhlásiť zo zasielania reklamy založenej na záujmoch iba od spoločnosti [m]PLATFORM alebo zároveň od spoločnosti [m]PLATFORM a iných poskytovateľov služieb týmto spôsobom:

 • Prejdite do nastavenia ochrany súkromia na vašom zariadení a pomocou nastavenia zariadenia vyberiete možnosť „Obmedziť sledovanie reklamy“ (Limit Tracking Ad), čo povedie k odstráneniu reklamy založenej na záujmoch prostredníctvom príslušného ID reklamy od spoločnosti [m]PLATFORM a iných poskytovateľov.
 • Odhlásenie reklamy založenej na záujmoch prostredníctvom príslušného ID reklamy od spoločnosti [m]PLATFORM a/alebo iných poskytovateľov prostredníctvom aplikácie AppChoices. Upozorňujeme, že na to, aby aplikácia AppChoices fungovala správne, nesmie byť zvolené nastavenie zariadenia „Obmedziť sledovanie reklamy“ (Limit Tracking Ad). Údaje o reklame na základe záujmov, ktoré boli predtým zhromaždené alebo prijaté v súvislosti s vymeneným ID reklamy, nebude spoločnosť [m]PLATFORM používať na reklamu založenú na záujmoch na žiadnom inom zariadení alebo prehliadači, ktoré sme dôvodne prepojili s prostredím mobilnej aplikácie, kde boli informácie zhromaždené. Okrem toho, ak máme aktuálne poznatky, že k vášmu odhlásenému prostrediu mobilnej aplikácie je pripojené iné zariadenie alebo prehliadač, toto iné zariadenie alebo prehliadač bude taktiež odhlásené z prijímania reklamy založenej na záujmoch prostredníctvom spoločnosti [m]PLATFORM. Ďalšie informácie týkajúce sa aplikácie AppChoices sú k dispozícii na adrese http://www.aboutads.info/consumers a http://www.youradchoices.ca/choices/.

Ochrana súkromia detí

Služby spoločnosti [m]PLATFORM nie sú určené deťom (podľa definície príslušného zákona) ani stránkam zameraným predovšetkým na deti. Spoločnosť [m]PLATFORM vedome nezhromažďuje informácie od detí (určuje sa podľa vekovej požiadavky pre príslušnú krajinu). Ak sa domnievate, že nám dieťa poskytlo osobné údaje a chceli by ste tieto informácie odstrániť, kontaktujte nás.

Prenos údajov v prípade akvizície

V prípade, že iná spoločnosť nadobudne všetky alebo v podstate všetky naše aktíva alebo všetky alebo v podstate všetky aktíva nášho podnikania s platformou prostredníctvom konsolidácie, zlúčenia, nákupu majetku, reorganizácie podniku alebo inej transakcie, vyhradzujeme si právo na prevod všetkých informácií alebo všetkých informácií platformy, ako je vhodné, ktoré sú v našom vlastníctve alebo pod našou kontrolou, nadobúdajúcej strane.

Bezpečnosť informácií a globálne prenosy údajov

Vo všeobecnosti dodržiavame uznávané štandardy online reklamy, aby sme chránili údaje pred neoprávneným prístupom, nezákonným spracovaním, neoprávneným uchovávaním a neoprávneným sprístupnením. Tieto štandardy zahŕňajú prijatie potrebných fyzických, elektronických a riadiacich činností požadovaných na ochranu integrity údajov, prístupu a používania. Majte však na pamäti, že napriek týmto snahám o ochranu údajov na našich serveroch nie je zaručená bezpečnosť žiadneho spôsobu prenosu cez internet.

Služby spoločnosti [m]PLATFORM a platforma sa používajú globálne, a preto môžeme prenášať údaje do krajín po celom svete, vrátane krajín mimo vašej krajiny. Ak to bude potrebné, zavedieme primerané prostriedky na zabezpečenie ochrany týchto údajov. Pri prenose osobných údajov z EHP alebo Švajčiarska do pobočky mimo EHP alebo Švajčiarska uzatvárame s príjemcom štandardné („modelové“) zmluvné doložky s cieľom zaistiť primeranú úroveň ochrany údajov. Pri prenose osobných údajov z EHP alebo Švajčiarska nepridruženému subjektu (ako je poskytovateľ služieb, ktorý vykonáva služby v našom mene) mimo EHP alebo Švajčiarska, uzatvárame buď štandardné („modelové“) zmluvné klauzuly, alebo v podstate rovnocenné podmienky, alebo zaisťujeme, aby sa prevod uskutočnil na základe iného platného mechanizmu, ako je napríklad poskytovateľ služieb certifikovaný podľa rámca ochrany súkromia EÚ – USA.

Uchovávanie údajov

Informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom našich služieb, uchovávame v nesúhrnnej forme počas doby maximálne 13 mesiacov. Tieto údaje zahŕňajú navštívené stránky, prezeraný obsah, interakcie reklám, IP adresy, typ prehliadača a nastavenia jazyka. Tieto informácie uchovávame počas 13 mesiacov, aby sme našim klientom umožnili vykonávať medziročné analýzy. Napríklad maloobchodník môže chcieť porovnať účinnosť svojich online reklamných aktivít na Vianoce za aktuálny rok v porovnaní s efektívnosťou v predchádzajúcom roku. 13-mesačné obdobie uchovávania umožňuje tomuto klientovi vykonať takéto porovnanie.

Informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom našich služieb, uchovávame v súhrnnej forme počas doby viac než 13 mesiacov.

EHP a Švajčiarsko

Právne základy na spracovanie informácií

Osobné údaje jednotlivcov v EHP zhromažďujeme, používame, zdieľame a/alebo prenášame iba ​​vtedy, keď je táto činnosť podložená právnym základom, čo zvyčajne znamená súhlas používateľa alebo naše oprávnené záujmy.

V prípade, že to vyžadujú platné zákony, iba vkladáme naše súbory cookies Mookie do prehliadačov jednotlivcov, ktorí poskytli súhlas s takýmito súbormi cookies, a reklamu založenú na záujmoch poskytujeme len jednotlivcom, ktorí poskytli súhlas na túto činnosť.

V rozsahu, v akom sa spoliehame na váš súhlas, ktorý môže byť poskytnutý buď priamo nám, alebo prostredníctvom tretej strany (napríklad „poskytovateľa správy súhlasu“), s cieľom používať vaše údaje určitým spôsobom, budeme spracovávať vaše osobné údaje v rozsahu tohto súhlasu.

V súlade s rámcom transparentnosti a súhlasu IAB Europe, uvedeným vyššie v časti „Členstvo“, sa chceme v rámci našej kapacity ako prevádzkovateľ údajov spoliehať na súhlas ako na právny základ pre všetky iné „účely“ ako „meranie“ (ktorých účel zahŕňa meranie, analýzy a podávanie správ s ohľadom na príslušné osobné údaje). V súvislosti s takýmto účelom máme pri spracovaní údajov, na účely merania poskytovania reklamy alebo analyzovanie jej efektívnosti, oprávnený záujem vedieť, že naši dodávatelia doručili reklamu, ktorú sa zmluvne dohodli poskytovať. Okrem toho sa domnievame, že klienti reklamných služieb majú oprávnený záujem vedieť, či sa ich reklama poskytuje a či je efektívna. Veríme, že tieto aktivity sú základom pre online reklamu, ale nevedú k žiadnym rozhodnutiam, ktoré sa dotýkajú jednotlivcov.

Ak ste v Európskej únii, máte právo namietať proti akémukoľvek takémuto spracovaniu. Ak chcete podať námietku, kliknite sem.

Práva osôb v EHP a vo Švajčiarsku

Jednotlivci v EHP a vo Švajčiarsku majú viacero práv týkajúcich sa ich osobných údajov, vrátane práva na prístup k svojim informáciám. V prípade týchto používateľov môžete mať v mnohých prípadoch, keď spracovávame vaše osobné údaje, tiež právo obmedziť spôsoby, akými tieto osobné údaje používame.

Za určitých okolností, napríklad keď spracovávame vaše osobné údaje na účely priameho marketingu alebo v súlade s našimi oprávnenými záujmami, máte tiež právo namietať voči spracovaniu vašich osobných údajov u nás a môžete nás tiež požiadať o vymazanie vašich osobných údajov. Máte tiež právo získať kópiu vašich osobných údajov v ľahko dostupnom formáte a za určitých okolností nás môžete tiež požiadať o prevod vašich osobných údajov na tretie strany. Neuchovávame ani nearchivujeme vašu aktuálnu históriu prehliadania spolu s ID súborom cookie Mookie, identifikátorom reklamy na mobilných zariadeniach alebo ID[mP]. Namiesto toho používame metodológiu „súhrnného výsledku“, ktorá kategorizuje stránky, ktoré prehľadávate, a potom používame kombinácie týchto kategórií na vytvorenie segmentov a poskytovanie reklamy založenej na záujmoch. V dôsledku toho vám nie sme technicky schopní ponúknuť možnosť meniť jednotlivé prvky údajov, ktoré vedú k prideľovaniu segmentov, jednoducho preto, že ich neuchovávame. Ak sa domnievate, že máme alebo sme používali o vás nepresné osobné údaje, upozorňujeme, že máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas s našim spracovaním vašich osobných údajov.

Ak máte otázky týkajúce sa niektorého z týchto práv, kontaktujte nás na adrese [email protected]. Môžete nás tiež kontaktovať na aliase tohto e-mailu v prípade, ak sa vaše osobné údaje alebo preferencie zmenia, ak nechcete, aby sme vám posielali informácie, ktoré ste predtým požadovali, alebo ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa použitia vašich osobných údajov.

Bez obmedzenia akýchkoľvek ďalších práv, ktoré môžete mať, máte tiež právo podať voči nám sťažnosť na dozorný orgán v členskom štáte EÚ, v ktorom máte svoje sídlo alebo v ktorom máme sídlo my. Kliknite sem a vyhľadajte váš miestny dozorný orgán.

Informácie získané od spoločností pre výskum trhu v Holandsku

Ak ste spoločnostiam pre výskum trhu v Holandsku poskytli súhlas so zverejnením vašich panelových dát spoločnosti [m]PLATFORM, potom na základe rozsahu takéhoto súhlasu: môžeme získať od týchto spoločností informácie o používateľovi a ďalšie informácie, vrátane ID panelov, a tieto informácie môžeme použiť iba na účely výskumu a analýzy, optimalizácie kampane, prispôsobenia reklamy a podávania správ o účinnosti online reklamných kampaní.

Kalifornia

Podľa článku 1798.83 kalifornského občianskeho zákonníka môžu obyvatelia Kalifornie získať určité informácie o typoch osobných údajov, ktoré spoločnosti, s ktorými majú uzavretý obchodný vzťah, zdieľali s tretími stranami na účely priameho marketingu v predchádzajúcom kalendárnom roku. Ak chcete požiadať o zoznam spoločností, ktorým spoločnosť [m]PLATFORM poskytla osobné údaje na jej vlastné marketingové účely, pošlite nám e-mail na adresu [email protected] alebo na adresu Choreograph LLC, 175 Greenwich Street, 3 WTC, New York, NY 10007, USA, Značka: Ochrana súkromia. Odpovieme vám do 30 dní.

Kalifornský zákon vyžaduje, aby sme zverejnili našu reakciu na signály prehliadača „Nesledovať“ (Do Not Track) alebo iné mechanizmy voľby týkajúce sa reklamy založenej na záujmoch. Zatiaľ sme nevytvorili odpoveď na signály prehliadača „Nesledovať“ a nezmenili žiadne z našich postupov zhromažďovania údajov pri obdržaní týchto signálov. Budeme aj naďalej vyhodnocovať potenciálne reakcie na signály „Nesledovať“ z hľadiska vývoja odvetvia alebo právnych zmien.

Zaviazali sme sa ctiť si možnosti ochrany súkromia. Viac informácií o zrušení reklamy založenej na záujmoch nájdete v časti „Odhlásenie/právo na zrušenie súhlasu“ uvedenej vyššie.

Zmeny v tomto vyhlásení o ochrane súkromia

Upozorňujeme, že z dôvodu meniacej sa povahy zákonov a predpisov o ochrane súkromia, digitálnych technológií a nášho podnikania môžeme z času na čas upraviť toto vyhlásenie o ochrane súkromia. Toto vyhlásenie o ochrane súkromia pravidelne kontrolujte, aby ste sa dozvedeli o všetkých prípadných zmenách (v hornej časti stránky aktualizujeme dátum účinnosti, aby sme vám pomohli zistiť, kedy došlo k zmenám).

O nás

Spoločnosť [m]PLATFORM, inak ako pri konaní na príkaz klienta alebo inej tretej strany, je prevádzkovateľ údajov zodpovedný za vaše osobné údaje (tento pojem alebo podobný pojem definuje príslušný zákon) pri interakcii s našimi službami.

Kontaktujte nás

Europe (Choreograph Limited)

 • [email protected]
 • Choreograph Limited, c/o GroupM, Sea Containers, 18 Upper Ground, London, United Kingdom, SE1 9GL Attn: Privacy

 Worldwide (Choreograph LLC)

 • [email protected]
 • Choreograph , 175 Greenwich Street, 3 WTC, New York, NY 10007, USA, Attn: Privacy